X

  • (+259) 2257 6156

Algemene voorwaarden Around Innovation B.V.

Around Innovation > Algemene voorwaarden Around Innovation B.V.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Around Innovation B.V.. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Around Innovation B.V., tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het tekenen van de offerte van Around Innovation B.V. verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 10 Januari 2024.

Definities

  1. Website: Een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
  2. Template Website: Een website met als basisontwerp een bestaand ontwerp van Around Innovation B.V.
  3. Website op Maat: Website met een nieuw, door Around Innovation B.V. te ontwerpen basisontwerp en verdere voorzieningen zoals beschreven op de website van Around Innovation B.V.
  4. Onderhoud van een website: Het door Around Innovation B.V. inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst, afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever.
  5. Proof of Concept: Een beperkte uitvoering van een oplossing of project ter demonstratie van de haalbaarheid, functionaliteit en potentieel van het uiteindelijke product.
  6. Maatwerkoplossingen: Oplossingen op maat die worden geleverd na akkoord op een proof of concept.
  7. Installatiewerkzaamheden: Werkzaamheden die verband houden met de installatie van software, hardware of andere door Around Innovation B.V. geleverde producten of diensten.
  8. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Around Innovation B.V. een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Toepasselijkheid

Door het tekenen van een offerte van Around Innovation B.V. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Around Innovation B.V. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Around Innovation B.V. is opgenomen.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door Around Innovation B.V. zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgaven door Around Innovation B.V. blijven 15 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Around Innovation B.V. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Around Innovation B.V. zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Een samengestelde prijsopgave verplicht Around Innovation B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Uitvoering van de overeenkomst

Around Innovation B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Around Innovation B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Around Innovation B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Around Innovation B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Around Innovation B.V. zijn verstrekt, heeft Around Innovation B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Around Innovation B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Around Innovation B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Around Innovation B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Around Innovation B.V. in het kader van de opdracht een proof of concept is geleverd en vervolgens is geaccepteerd door de opdrachtgever, neemt de opdrachtgever volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik. Dit is van toepassing op zowel hardware als software.

Indien door Around Innovation B.V. of door de opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. De opdrachtgever vrijwaart Around Innovation B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Duur en beëindiging

Het ontwerpen van een nieuwe website door Around Innovation B.V. voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Around Innovation B.V. en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Around Innovation B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Around Innovation B.V. gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. Around Innovation B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Around Innovation B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haat zaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen. Around Innovation B.V. heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat de opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten, waarbij gebruik is gemaakt van software die niet compatibel is met de door Around Innovation B.V. aanbevolen onderhoudssoftware, te weten Dreamweaver of Adobe Masterpakket.

Levering en levertijd

Around Innovation B.V. gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Around Innovation B.V. eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Around Innovation B.V. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Around Innovation B.V. ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Around Innovation B.V. over tot het voltooien van de volledige website. Mocht Around Innovation B.V. onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Around Innovation B.V. alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Around Innovation B.V. een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen. Door Around Innovation B.V. gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail, usb) aan de opdrachtgever opgeleverd. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

Overmacht

Around Innovation B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Around Innovation B.V. als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Around Innovation B.V. alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Around Innovation B.V. geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Around Innovation B.V. tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Prijzen

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Around Innovation B.V. minimaal 14 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Betaling

Na het tekenen van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Around Innovation B.V. en is de opdrachtgever betalingsverplichting aangegaan. Around Innovation B.V. houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat een aanbetaling (indien vermeld op de offerte) is ontvangen. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Around Innovation B.V. stuurt hiertoe een factuur welke binnen 15 dagen dient te worden voldaan. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Around Innovation B.V. aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Around Innovation B.V. het verschuldigde bedrag te voldoen. In genoemde gevallen behoudt Around Innovation B.V. zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Around Innovation B.V. een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, te weten netto € 10,00, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Indien de betalingstermijn met 14 dagen is overschreden, wordt door Around Innovation B.V. een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, te weten netto € 40,00, worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffeld) incassotarief. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Around Innovation B.V. hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 7 dagen na verzending voldaan moet worden. Indien Around Innovation B.V. abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Around Innovation B.V. het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Around Innovation B.V. heeft voldaan.

Copyright

Al het door Around Innovation B.V. vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Around Innovation B.V. niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Around Innovation B.V. gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Around Innovation B.V. vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Around Innovation B.V. een contract is aangegaan. Het eigendom van door Around Innovation B.V. verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig bij Around Innovation B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Around Innovation B.V. hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Around Innovation B.V. gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen. Around Innovation B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Aansprakelijkheid

Voor zover Around Innovation B.V. bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Around Innovation B.V. weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Around Innovation B.V. op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Around Innovation B.V. of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Around Innovation B.V. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Around Innovation B.V. slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Around Innovation B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Around Innovation B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Around Innovation B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden. De opdrachtgever dient Around Innovation B.V. terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Around Innovation B.V. geleden schade. Around Innovation B.V. is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Around Innovation B.V. voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Around Innovation B.V. is geadviseerd. Around Innovation B.V. is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld ten behoeve van hosting.

Aansprakelijkheid Installatiewerkzaamheden: Around Innovation B.V. is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die voortvloeit uit installatiewerkzaamheden of de levering van maatwerkoplossingen. De opdrachtgever vrijwaart Around Innovation B.V. van alle aanspraken van derden wegens schade die verband houdt met de installatiewerkzaamheden of de levering van de maatwerkoplossingen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Around Innovation B.V.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Around Innovation B.V. noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

Around Innovation B.V. behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Webwinkels en Content Managing System (CMS)

Around Innovation B.V. maakt onder andere gebruik van bepaalde opensource systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten: WordPress, Magento en Prestashop etc. Around Innovation B.V. is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c.q. webwinkel verloren gaan. Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c.q. webwinkels, kunnen niet worden verhaald op Around Innovation B.V. Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen de content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina’s aan te maken. Echter, het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).

Overig

Around Innovation B.V. zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Around Innovation B.V. Wanneer Around Innovation B.V. bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is de opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Around Innovation B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Around Innovation B.V. is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Around Innovation B.V. behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Around Innovation B.V. te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst, kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 250.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Around Innovation B.V. en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Middelburg aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Around Innovation B.V. met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Around Innovation B.V. beslissend. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website Around Innovation B.V.: https://aroundinnovation.com/algemene-voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.